Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012 - 2013

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012 - 2013


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN HOA MAI                             

                                                            THÔNG B¸O                                           mẫu 02

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012 - 2013

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

253

 

2

18

50

80

105

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

253

 

2

18

50

80

105

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

253

 

2

18

50

80

105

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

253

 

2

18

50

80

105

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

253

 

2

18

50

80

105

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

250

 

2

17

49

79

103

2

Kênh dưới -2

5

 

 

 

1

1

2

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

20

 

2

18

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

235

 

 

 

50

80

105

                   

                                                            Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2012

                                                                        Thủ trưởng đơn vị

                                                 

                                                                         Nguyễn Thị Thanh Vân