Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 2

Chương trình công tác tháng 2


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOA MAI

Số: 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  06  tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 02./2012:

- Hội thi: "Bé thông minh nhanh trí"

- Tập huấn thiết kế bài giảng Ilearning

- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

- Tham gia chuyên đề: "Đồ dùng đồ chơi tự tạo" cấp cụm, cấp huyện.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

06- 29/2/2012

 

- Làm tốt công tác phát triển giáo dục: Duy trì sĩ số trẻ ra lớp đảm bảo theo kế hoạch.

- Chuyên môn giáo dục.

06- 29/2/2012 

- Triển khai thực hiện theo hoạt động chuyên môn tuần thứ 20, 21,22,23 .

- Chuyên môn giáo dục

13- 14/2/2012

 - Kiểm tra bếp ăn, vệ sinh các nhóm lớp.

- Chuyên môn nuôi dưỡng.

 

13- 17/2/2012

 - Triển khai tổ chức hội thi; “ Giáo viên giỏi” cấp trường.

- Chuyên môn nuôi dưỡng.

- Chuyên môn giáo dục.

17/2/2012

- Tham gia chuyên đề: “ Đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp cụm.

- Chuyên môn giáo dục.

- Giáo viên các lớp

22 - 23/2/2012

- Kiểm tra thực hiện chuyên đề: Tạo môi trường hoạt động trong trường mầm non.

- Chuyên môn giáo dục

20- 25/2/2012

- Tham gia tập huấn thiết kế bài giảng Ilearning

- Tổ CNTT trường.

- Giáo viên cốt cán.

24/2/2012

- Tham gia tập huấn kiểm định chất lượng trường Mầm non.

- Ban giám hiệu.

- Chuyên môn.

25/2/2012

- Hội thi : " Bé thông minh nhanh trí" các khối lớp.

- Chuyên môn giáo dục

27 - 29/2/2012

- Tham dự chuyên đề: “ Đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp huyện.

- Chuyên môn.

- Giáo viên toàn trường.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Phòng giáo dục(b/c)

   - Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân