To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 21/9/2018 

Tổng số trẻ: 320 Tổng số tiền ăn : 320 x 14.500 = 4.640.000đ Chi ăn: 4.640.000đ Thừa: 0 ; Thiếu 0

Calendar
Today: Friday, 21 / 09 / 18
21/09

BGH : Trực và làm việc tại trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/09/2018


Tổng số trẻ: 320
Tổng số tiền ăn : 320 x 14.500 = 4.640.000đ
Chi ăn: 4.640.000đ Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên