KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015

Trọng tâm công tác tháng 01/2015:
- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.
- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- Phát động phong trào thi đua mừng Đảng mừng xuân 2015.
- Tuyên truyền đến CB,GV,NV về an toàn trong dịp tết nguyên đán.


     

       

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA MAI                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                        

Số: 12/KH-MNHM                                                                                                             Đông Triều, ngày 01 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015

 

Trọng tâm công tác tháng 01/2015:

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở.

-  Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Phát động phong trào thi đua mừng Đảng mừng xuân 2015.

- Tuyên truyền đến CB,GV,NV về an toàn trong dịp tết nguyên đán.

Lịch cụ thể

 Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01 - 31

- Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

01 - 31

- Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ đến lớp.

- Cán bộ ,giáo viên, nhân viên.

5 - 6

- Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh môi trường, VS nhóm lớp.

- BGH, tổ trưởng, y tế.

 

12 - 16

-Kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục trẻ.

- BGH, tổ trưởng CM, giáo viên.

19 - 30

- Nhà trường kết hợp với Công đoàn Phát động phong trào thi đua mừng Đảng mừng xuân 2015.

BGH, CĐ, GV,NV

01 - 31

- Tuyên truyền đến CB,GV,NV về an toàn trong dịp tết nguyên đán (ký cam kết không vi phạm  các qui định về an toàn)

CB,GV,NV

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

   -Phòng GD&ĐT Đông Triều(bc)

-Các tổ chuyên môn.                                                                                             

  -Lưu VP

 

                                                                                                                                                                              Ngô Thị Nguyệt

 


No comments yet. Be the first.