Công khai theo thông tư 09 


 

Công khai thông tin cơ sở vật chất  

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Báo cáo cơ sở vật chất  

Báo cáo cơ sở vật chất