KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05 NĂM 2015 

Trọng tâm công tác tháng 05/2015: - Duy trì nề nếp thực hiện kỷ luật, kỷ cuơng hành chính, văn hoá công sở. - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phổ cập GDMNCTE 5 tuổi năm 2015, hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. - Hoàn thiện hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân năm học 2014 – 2015. - Đánh giá BDTX, đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB,GV,NV năm học 2014 – 2015. - Họp PHHS của trường, lớp. Tổng kết năm học nhóm, lớp;Tổng kết năm học trường. - Kiểm kê tài sản các nhóm lớp bàn giao cho bảo vệ: - Tham dự ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Đông Triều lần thứ V.

 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2014 - 2015 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)