Asset Publisher

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013

Thời khóa biểu năm học 2012 - 2013


 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Khối nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mãu giáo lớn

2

Sáng

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Chiều

 - Ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
- Nêu gương cuối ngày.

Ôn các bài hát đã học về chủ đề.
Nêu gương cuối ngày


 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.

 - Nghe đọc thơ, kể chuyện, câu đố về chủ đề
 - Chơi hoạt động góc.
  - Nêu gương cuối ngày.

3

Sáng

Văn học

Văn học

Văn học

Văn học

Chiều

 - Ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
- Nêu gương cuối ngày.

Ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
Nêu gương cuối ngày.

 - Ôn đọc thơ vè chủ đề
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.

 - Ôn đọc thơ, kể chuyện
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.

4

Sáng

KPKH

KPKH

KPKH

KPKH

Chiều

 - Ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
- Nêu gương cuối ngày.

 
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.

Văn học

 - Học làm quen với an toàn
 giao thông.
 - Chơi hoạt động góc.
 - Nêu gương cuối ngày.

5

Sáng

Tạo hình

Toán

Toán

Toán

Chiều

Chơi trò chơi, ôn bài cũ
- Chơi hoạt động góc.
Nêu gương cuối ngày.

Tạo hình

Tạo hình

LQVCC(Âm nhạc)

6

Sáng

Hoạt động với đồ vật

Âm nhạc

Âm nhạc

Tạo hình

Chiều

Trò chơi dân gian.
Nêu gương cuối tuần

Biểu diễn văn nghệ
Nêu gương cuối tuần.

Biểu diễn văn nghệ
Nêu gương cuối tuần.

Biểu diễn văn nghệ
Nêu gương cuối tuần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

            (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân