Asset Publisher

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA MAI
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Học kỳ I Năm học 2015 - 2016  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2015 - 2016
Kiêm nhiệm  
TC ĐH BC  
1 Ngô Thị Nguyệt 24/05/63     x   SPMN Phụ trách chung    
2 Phạm Thị Dung 01/12/63     x   SPMN Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK    
3 Hoàng T. Bích Thược 05/09/72     x   SPMN Phụ trách chuyên môn giáo dục    
  Nguyễn Thị Phượng  25/11/83     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
4 Nguyễn Thị Vịnh 27/05/67   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
  Bùi Thị An 04/09/78 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A2    
  Nguyễn Thị Phong 28/11/82 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A2    
  Nguyễn Thị Vân Ngọc 31/10/87     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 2A2 Tổ phó(NT)  
5 Phạm Thị Quyên 03/09/87 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 Tổ trưởng(NT)  
6 Nguyễn Thị Ly 02/05/91   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2    
7 Bùi Thị Hằng 29/11/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
8 Ngô Thị Lý 20/07/90     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
  Nguyễn Thị Liên 01/07/84 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
9 Lê Thị Dung 16/08/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
11 Nguyễn Thị Linh 06/07/87   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1 Tổ phó (MG)  
12 Vũ Thị Hương 03/02/89   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1    
13 Nguyễn Thị Hằng 20/10/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1    
14 Hà Bích Khuyên 17/10/74     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1    
15 Vũ Thị Hoàng Chung 14/02/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 BTCĐ - TT MG  
16 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/11/82     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2    
17 Vũ Mai Phương 02/09/79     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 Phụ trách CNTT  
18 Bùi Thị Vân   29/07/81     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3    
19 Trịnh Thúy Hường 15/08/83     x   KToán Kế toán Tổ trưởng(VP)  
20 Tạ Thị Tuyết Nhung 05/07/77     x   KToán Văn thư hành chính Tổ phó (VP)  
21 Hoàng Thị Oanh 07/07/92   x     DLCBTP Cấp dưỡng    
22 Nguyễn T.Thu Trang 17/04/74 x       Nấu ăn Cấp dưỡng Bếp trưởng  
23 Nguyễn Thị Hương Giang 10/07/91 x       Y tế Y tế trường học    
24 Nguyễn Thị Hương   26/06/90     x   SPMN Nghỉ thai sản    
                       
                  HIỆU TRƯỞNG    
                     
                       
                     
                Ngô Thị Nguyệt