Asset Publisher

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017


 

              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 TRƯỜNG MN HOA MAI

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Đông Triều, ngày 26  tháng 4  năm 2017

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

 

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều.

Thực hiện công văn Số: 423/PGD&ĐT ngày 25/4/2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017.

Trường MN Hoa Mai báo cáo lịch trực nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2017 của CB,GV,NV như sau:

 

 

TT

 

Ngày  trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

 

29/4/2017

 

Ngô Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Hiệu trưởng

Giáo viên

0989202066

0904212958

 

2

 

30/4/2017

Phạm Thị Dung

Tạ Thị Tuyết Nhung

Phó H.T

Nhân viên

0973798191

01647900616

 

3

 

 

01/5/2017

 

Hoàng T. Bích Thược

Nguyễn Thị Vân Ngọc

Phó HT

Giáo viên

01668808848

01669102888

4

 

02/5/2017

 

Ngô Thị Nguyệt

Vũ Thị Hoàng Chung

Hiệu trưởng

Giáo viên

0989202066

0972193844

Trường MN Hoa Mai báo cáo Phòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều và thông báo để CB,GV,NV biết thực hiện/.

 

          Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi,

- CB,GV,NV trường MN Hoa Mai.

- Lưu: VT.

 

 

 

Ngô Thị Nguyệt