Asset Publisher

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2014 -2015

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2014 -2015


     
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA MAI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2014 -2015  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2013 - 2014
Kiêm nhiệm  
TC ĐH BC  
1 Ngô Thị Nguyệt 24/05/63     x   SPMN Phụ trách chung    
2 Phạm Thị Dung 01/12/63     x   SPMN Phụ trách CM  nuôi dưỡng CSSK    
3 Hoàng T. Bích Thược 05/09/72     x   SPMN Phụ trách chuyên môn giáo dục    
4 Nguyễn Thị Vịnh 27/05/67   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A    
5 Nguyễn Thị Phong 28/11/82 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A    
6 Phạm Thị Quyên 03/09/87 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A    
7 Bùi Thị Hằng 29/11/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
8 Nguyễn Thị Liên 01/07/84 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
9 Nguyễn Thị Hằng 20/10/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 Tổ trưởng(NT)  
10 Nguyễn Thị Vân Ngọc 31/10/87     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2    
11 Lê Thị Dung 16/08/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1    
12 Nguyễn Thị Ly 02/05/91   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1    
13 Phạm Thị Lành 05/07/83     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
14 Vũ Thị Hương 03/02/89   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
15 Vũ Mai Phương 02/09/79     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1 Tổ trưởng(MG)  
16 Hà Bích Khuyên 17/10/74     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1    
17 Vũ Thị Hoàng Chung 14/02/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 BT Chi đoàn  
18 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/11/82     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2    
19 Nguyễn Thị Mai 23/03/87     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 CT Công đoàn  
20 Nguyễn Thị Hương 26/06/90     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3    
21 Trịnh Thúy Hường 02/05/82     x   KToán Kế toán Tổ trưởng(VP)  
22 Tạ Thị Tuyết Nhung 05/07/77     x   KToán Văn thư hành chính    
23 Bùi Thị Oanh 07/07/92   x     DLCBTP Cấp dưỡng    
24 Nguyễn T.Thu Trang 17/04/74 x       Nấu ăn Cấp dưỡng Bếp trưởng  
25 Nguyễn Thị Hương Giang 10/07/91 x       Y tế Y tế trường học    
26 Ngô Thị Lý 20/07/90     x   SPMN Nghỉ TS    
27 Nguyễn Thị Linh 06/07/87   x     SPMN Nghỉ TS    
28 Nguyễn Thị Phượng  15/11/83     x   SPMN Nghỉ TS    
        5 5 18   T.M NHÀ TRƯỜNG    
                       
                       
                            Ngô Thị Nguyệt    
   
 
   
   
                         
              Ghi chú