Asset Publisher

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Học kỳ II Năm học 2014 -2015

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Học kỳ II Năm học 2014 -2015


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA MAI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Học kỳ II Năm học 2014 -2015  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2014 - 2015
Kiêm nhiệm  
TC ĐH BC  
1 Ngô Thị Nguyệt   24/05/63     x   SPMN Phụ trách chung    
2 Phạm Thị Dung   01/12/63     x   SPMN Phụ trách CM, nuôi dưỡng CSSK, CSVC    
3 Hoàng T. Bích Thược   05/09/72     x   SPMN Phụ trách CM giáo dục. PCGDMN, CNTT    
4 Nguyễn Thị Vịnh   27/05/67   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A    
5 Nguyễn Thị Vân Ngọc   31/10/87     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A    
6 Phạm Thị Quyên   03/09/87 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A    
7 Bùi Thị Hằng   29/11/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
8 Nguyễn Thị Liên   01/07/84 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
9 Nguyễn Thị Hằng   20/10/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 Tổ trưởng(NT)  
10 Nguyễn Thị Phong   28/11/82 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2    
11 Lê Thị Dung   16/08/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1    
12 Nguyễn Thị Phượng    15/11/83     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1    
13 Ngô Thị Lý   20/07/90     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
14 Vũ Thị Hương   03/02/89   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
15 Bùi Thị Vân   29/07/81     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1    
16 Hà Bích Khuyên   17/10/74     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1    
17 Vũ Thị Hoàng Chung   14/02/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 BT CĐ, TTMG  
18 Nguyễn Thị Linh   06/07/87   x       Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2    
19 Nguyễn Thị Thu Hằng   01/11/82     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2    
20 Nguyễn Thị Mai   23/03/87     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 CT Công đoàn  
21 Nguyễn Thị Hương   26/06/90     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3    
22 Trịnh Thúy Hường   02/05/82     x   KToán Kế toán Tổ trưởng(VP)  
23 Tạ Thị Tuyết Nhung   05/07/77     x   KToán Văn thư hành chính    
24 Bùi Thị Oanh   07/07/92   x     DLCBTP Cấp dưỡng    
25 Nguyễn T.Thu Trang   17/04/74 x       Nấu ăn Cấp dưỡng Bếp trưởng  
26 Nguyễn Thị H Giang   10/07/91 x       Y tế Y tế trường học    
27 Vũ Mai Phương   02/09/79     x   SPMN Nghỉ TS    
28 Nguyễn Thị Ly   02/05/91   x     SPMN Nghỉ TS    
  Cộng   5 5 18          
                                         T.M NHÀ TRƯỜNG    
                                              HIỆU TRƯỞNG        
                          Ngô Thị Nguyệt