Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 08/10/2018

Tài chính công khai ngày 08/10/2018


Tổng số trẻ: 310

Tổng số tiền ăn : 310 x 14.500 = 4.495.000đ

Chi ăn: 4.495.000đ Thừa: 0 ;  0Thiếu