Xuất bản thông tin

Phân công giảng dạy năm học 2012 - 2013

Phân công giảng dạy năm học 2012 - 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA MAI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
   
 
 
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2012 -2013  
                         
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2012 - 2013
Kiêm nhiệm Tổng số tiết Ghi chú
TC ĐH khác
1 Phạm Thị Dung   01/12/1963     x   SPMN Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK      
2 Trần Thị Hiến   25/08/1971     x   SPMN Phụ trách chuyên môn giáo dục      
3 Nguyễn Thị Vịnh   27/05/1967   x     SPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 24 - 36 tháng      
4 Nguyễn Thị Vân Ngọc 31/10/1987 x       SPMN CN và giảng dạy nhóm trẻ 24 - 36 tháng      
5 Phạm Thị Lành   05/07/1983   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi A      
6 Bùi Thị Hằng   29/11/1989 x       SPMN CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi A      
7 Nguyễn Thị Hằng   20/10/1985   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi B      
8 Nguyễn Thị Hương   26/06/1990 x       SPMN CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi B      
9 Lê Thị Dung   18/08/1989   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi A      
10 Nguyễn Thị Linh   06/07/1987 x       SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi A      
11 Phạm Thị Quyên   03/09/1987 x       SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi A      
12 Hà Bích Khuyên   17/10/1974   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4  tuổi B Tổ trưởng    
13 Ngô Thị Lý   20/07/1990 x       SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4  tuổi B      
14 Nguyễn Thị Phượng A 25/11/1983 x       SPMN CN và giảng dạy lớp MG 4  tuổi B      
15 Vũ Mai Phương   02/09/1979   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi A Tổ trưởng    
16 Nguyễn Thị Thu Hương 12/10/1987   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi A      
17 Vũ Thị Hoàng Chung 14/02/1985   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi B      
18 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/11/1982   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi B      
19 Nguyễn Thị Mai   23/03/1987   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi C      
20 Hoàng Thị Thanh Huyền 04/12/1979   x     SPMN CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi C      
21 Nguyễn Thị Thu Trang 17/04/1974 x       Nấu ăn Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo      
22 Nguyễn Thị Liên   01/07/1984 x       Nấu ăn Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo      
23 Nguyễn Kim Quế   24/12/1978 x       Nấu ăn Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo      
24 Nguyễn Thị Phượng B 06/10/1982 x       Nấu ăn Nấu ăn nhà trẻ - Mẫu giáo      
25 Trịnh Thúy Hường   15/08/1983 x       Kế toán Kế toán      
26 Tạ Thị Tuyết Nhung 17/05/1977 x       Kế toán HC - Thủ quỹ      
27 Nguyễn Minh Tiến   06/01/1983     x   CNTT Hành chính      
                         
                TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG      
                HIỆU TRƯỞNG      
                       
                         
                                (Đã ký)      
                         
                Nguyễn Thị Thanh Vân