Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA MAI
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Học kỳ I Năm học 2015 - 2016  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2015 - 2016
Kiêm nhiệm  
TC ĐH BC  
1 Ngô Thị Nguyệt 24/05/63     x   SPMN Phụ trách chung    
2 Phạm Thị Dung 01/12/63     x   SPMN Phụ trách chuyên môn nuôi dưỡng CSSK    
3 Hoàng T. Bích Thược 05/09/72     x   SPMN Phụ trách chuyên môn giáo dục    
  Nguyễn Thị Phượng  25/11/83     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
4 Nguyễn Thị Vịnh 27/05/67   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A1    
  Bùi Thị An 04/09/78 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A2    
  Nguyễn Thị Phong 28/11/82 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy nhóm trẻ 2A2    
  Nguyễn Thị Vân Ngọc 31/10/87     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 2A2 Tổ phó(NT)  
5 Phạm Thị Quyên 03/09/87 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2 Tổ trưởng(NT)  
6 Nguyễn Thị Ly 02/05/91   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B2    
7 Bùi Thị Hằng 29/11/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
8 Ngô Thị Lý 20/07/90     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 3B1    
  Nguyễn Thị Liên 01/07/84 x       SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
9 Lê Thị Dung 16/08/89     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C2    
11 Nguyễn Thị Linh 06/07/87   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1 Tổ phó (MG)  
12 Vũ Thị Hương 03/02/89   x     SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 4C1    
13 Nguyễn Thị Hằng 20/10/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1    
14 Hà Bích Khuyên 17/10/74     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D1    
15 Vũ Thị Hoàng Chung 14/02/85     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2 BTCĐ - TT MG  
16 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/11/82     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D2    
17 Vũ Mai Phương 02/09/79     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3 Phụ trách CNTT  
18 Bùi Thị Vân   29/07/81     x   SPMN Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG 5D3    
19 Trịnh Thúy Hường 15/08/83     x   KToán Kế toán Tổ trưởng(VP)  
20 Tạ Thị Tuyết Nhung 05/07/77     x   KToán Văn thư hành chính Tổ phó (VP)  
21 Hoàng Thị Oanh 07/07/92   x     DLCBTP Cấp dưỡng    
22 Nguyễn T.Thu Trang 17/04/74 x       Nấu ăn Cấp dưỡng Bếp trưởng  
23 Nguyễn Thị Hương Giang 10/07/91 x       Y tế Y tế trường học    
24 Nguyễn Thị Hương   26/06/90     x   SPMN Nghỉ thai sản    
                       
                  HIỆU TRƯỞNG    
                     
                       
                     
                Ngô Thị Nguyệt