Xuất bản thông tin

Nhà trường thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Nhà trường thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019


Nhà trường thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau:
1. Kế hoạch PTGD:
Nhóm trẻ 24 - 36 tháng: 1 nhóm - Số trẻ: 35 trẻ (trẻ sinh năm 2016 - 2017)
Lớp MG 3 - 4 tuổi: 2 lớp - số trẻ 82 trẻ (trẻ sinh năm 2015)
Lớp MG 4 - 5 tuổi: 3 lớp - số trẻ: 94 trẻ (trẻ sinh năm 2014)
Lớp MG 5 - 6 tuổi: 3 lớp - số trẻ: 99 trẻ (trẻ sinh năm 2013)
2. Lịch tuyển sinh:
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 12/7/ 2018 - 31/7//2018
- Hình thức tuyển sinh: Nộp hồ sơ trực tiếp: Trường Mầm non Hoa Mai- Phường Đông Triều-TX Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh và trưc tuyến tại địa chỉ htpp://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn
- Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Mai – Khu 2 - Ph
ường Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh - TX.Đông Triều